برچسب: حمیدرضامنصورزاده

حمیدرضامنصورزاده متولد سال ۱۳۶۹ شغل مهندس برق کتاب چاپ شده ، ساعت صفر شعر کتاب های زیر چاپ خواب شیرین (داستان) ، کتاب فنی مهندسی از تکنسین تا مهندسی (کتاب